By 20 Kasım 2012 Devamı →

AŞI TAKVİMİ YENİLENDİTürkiye aşı programını genişleterek uyguluyor. Bu yıl Hepatit A aşısının çocukluk dönemi aşı takvimine eklenmesiyle, mücadele edilen hastalık etkeni sayısı 12’ye yükseliyor”Bağışıklama hizmetleri, aşıyla korunulabilir hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından çocuklara yönelik en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde yürütülmekte olan Genişletilmiş Bağışıklama Programı’nın amacı; difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, hepatit B, hemofilus influenza tip b’ye bağlı hastalıkların ve invaziv pnömokokal hastalığın morbidite ve mortalitesini azaltarak, bu hastalıkların kontrol altına alınması, hatta tamamen ortadan kaldırılmasıdır.

Bu amaca ulaşmak için Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programıyla koruyucu ve temel sağlık hizmetleri alanında önemli değişiklikler yapılmış; koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilmiş, birinci basamak sağlık hizmetleri etkinleştirilmiş, bölgeler arasındaki farklılıklar azaltılmış, sağlık hizmetleri eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle, hasta haklarına saygılı, erişilebilir, etkin ve kaliteli bir yapıya kavuşturulmuştur. Gelinen noktada, rutin bağışıklama çalışmaları sağlık politikaları alanında Bakanlığımız tarafından da en üst düzeyde önem verilen hususlardan biri olmuştur.

Aşılama hızı, 2007 yılından itibaren %96-97 düzeyinde seyretmektedir. Ulaşılan bu başarıya cevap olarak Türkiye’de, aşı ile korunulabilir hastalıkların sayılarında ciddi düşüşler yaşanmıştır.

Polio Eradikasyon Programı çalışmaları ile Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi tarafından “Poliodan Arındırılmış Bölge”Sertifikası ile belgelendirmiştir. Yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Türkiye’nin, yenidoğan tetanozunu elimine ettiği belgelendirilmiştir.

Beş yaş altı çocukların temel sağlık hizmetlerine erişilebilirliğinin önemli bir göstergesi olan kızamık aşılama hızı, 2011 yılında %98’e ulaşmıştır. 2002 yılında başlatılan Kızamık Eliminasyon Programı ile birlikte; kızamık vaka sayılarında dramatik düşüşler yaşanmış olup vaka sayıları 2001 yılında 31 bin iken 2010 yılında 7 vakaya kadar gerilemiştir.

Bu başarıların sağlanmasında bu konuda gösterilen politik kararlılık yanında genel anlamda koruyucu sağlık hizmetlerine verilen önem ve bu kapsamda aşıya ayrılan bütçenin artırılması büyük önem arz etmektedir. 2002 yılında 18 milyon TL olan aşılama bütçemiz 2012 yılında yaklaşık 400 milyon TL’ye ulaşmıştır. Aşıya ayrılan bütçe son on yılda yaklaşık 22 kat artırılmıştır. Aşıya ayrılan bütçenin yanı sıra aşı ile önlenebilir hastalıkların sıklığında azalma ve buna bağlı olarak da hastalık yüklerinde azalmalar sağlanmıştır.

Ülkemiz, Hepatit A enfeksiyonu açısından, 2000’li yılların başlarında hastalığın yüksek düzeyde yaygın görüldüğü ülkeler grubunda yer almaktaydı. Son yıllarda özellikle temiz içme ve kullanma suyu teminindeki gelişmelere paralel olarak ülkemizde hastalığın görülme sıklığı azalmaya başlamış ve daha önce okul öncesi dönemde görülen bu enfeksiyon ileri yaşlarda görülme eğilimine girmiştir. Son yıllardaki veriler ülkemizde Hepatit A virusu enfeksiyonlarında yaşa ve bölgelere göre önemli değişiklikler olduğunu göstermektedir. Hepatit A enfeksiyonu seropozitivitesinde 5-9 yaş grubunda % 33, 10-14 yaş grubunda % 44 iken 30-39 yaş grubundan sonra %90’lara ulaşmaktadır. Yani ülkemizde enfeksiyon etkeni ile karşılaşmada yaş grubu ileri yaşa doğru kayma eğilimi içine girmiştir. Daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarda bölgeler arası fark olduğu ortaya konmuş olmasına rağmen son yıllardaki saha çalışmalarında bölgeler arası farklılıkların azaldığı görülmektedir. Hepatit A enfeksiyonu erken yaşlarda daha hafif seyrederken ileri yaşlarda daha ağır seyretmekte ve karaciğer yetmezliğine kadar varan klinik tablolara yol açabilmektedir. Hastalığın ileri yaşlara kayma eğilimi dikkate alındığındavatandaşlarımızın çocukluk döneminden başlamak üzere bir an önce korunması önem arz etmektedir. Bu nedenle kısa süre içinde çocuklara rutin Hepatit A aşılamasına geçilmesi Bağışıklama Danışma Kurulu tarafından tavsiye edilmiş ve Hepatit-A aşısı rutin bağışıklama programına eklenmiştir. Hepatit A aşısı çocuklara 18. ayda ve 24. ayda olmak üzere iki doz uygulanacaktır. Aşı uygulaması sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılmaktadır.

2002 yılında 7 antijene karşı korunma sağlanırken bu sayı Hepatit-A aşısının takvime girmesi ile 2012 yılında 12 antijene yükselmiştir. Türkiye yeni aşıların rutin aşılama programına dahil edilmesi için kararlıdır ve bu konuda çaba sarf etmektedir. Bu başarının sağlanmasında, bu konuda “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında gösterilen politik kararlılık yanında genel anlamda koruyucu sağlık hizmetlerine verilen önem büyük önem arz etmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı

...

loading...

Yazar : XprodoksiT - Yazıları
Kategori: Çocuk Bebek

Etiketler:,


Comments are closed.